INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

·        Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v:

Contemporary z.s. , Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, IČ: 26574870

 (dále jen „Správce“),

 

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 

1.   jméno a příjmení

2.   rodné číslo

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, informační emailing, atd.). Správce je tak oprávněn rovněž předat údaje uvedené shora MŠMT, TSR, CDO, Mia Festival, příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

 

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány pouze po dobu jednoho školního roku. Poté budou data smazána.

 

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·         Mgr. Eva Šleisová (dětské oddělení) 737 331 760
evka@contemporary.cz

 

a to za účelem

·        vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi,

·        identifikace na soutěžích a akcích,

·        žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného spolku.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný kolektiv) moje

1.   fotografie

2.   videa

3.   zvukové záznamy

4.   sportovní výsledky

 

za účelem

·        marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

·        prezentace na webu,

·        prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

·        prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1.   telefonní číslo (u nezletilých telefonní číslo zákonného zástupce)

2.   e-mail (u nezletilých e-mail zákonného zástupce)

3.   rodné číslo

 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např.žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Správce je tak oprávněn rovněž předat údaje uvedené shora MŠMT, TSR, CDO, Mia Festival, příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány pouze po dobu jednoho školního roku. Poté budou data smazána.

 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·        Mgr. Eva Šleisová (dětské oddělení) 737 331 760
evka@contemporary.cz

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

·        mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),

·        požadovat jejich opravu (dle čl.16 Nařízení),

·        na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

·        na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

·        na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

·        odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

·        podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

Prohlašuji, že jsem si text formuláře pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

ZAVŘÍT